Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden voor de website van Blue Sky Eagle Fund

 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het bezoek aan en gebruik van deze website van Blue Sky Eagle Fund alsmede op de op of via deze website aan u ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten ("de Informatie").

Informatie en aansprakelijkheid       

De Informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.) is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of onmogelijkheid te gebruiken) van de website, daaronder begrepen schade ten gevolge van virussen of de onjuistheid of onvolledigheid van de Informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.). Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.) is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen -maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.  

Links met andere websites       

Deze website bevat links naar externe internetpagina's. Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.) is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetpagina's waarnaar op deze website een link is opgenomen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar deze website. Onze Privacy Policy is niet van toepassing op persoonsgegevens die van u op of via deze externe websites worden verzameld en verwerkt.  

Privacy Policy

In onze privacyverklaring ziet u hoe wij omgaan met uw gegevens.

Eigendomsrechten       

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten, op de website en de Informatie bij Blue Sky Eagle Fund (dan wel bij haar beheerder, BSG Fund Management B.V.)

Bezoekers mogen de website en de Informatie raadplegen en daarvan kopieën maken voor eigen gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van de website of van de Informatie, bijvoorbeeld het opslaan of reproduceren van (een deel van) de website van Blue Sky Eagle Fund in een andere internetpagina of het aanbrengen van koppelingen, hyperlinks of deeplinks tussen de website van Blue Sky Eagle Fund en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.).

Ongevraagd ingestuurde ideeën       

In geval u ongevraagd ideeën en/of materialen, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of informatie (de "Materialen") op deze website plaatst of deze toestuurt aan Blue Sky Eagle Fund (dan wel aan haar beheerder, BSG Fund Management B.V.)

via e-mail of anderszins, zal Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.) gerechtigd zijn deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren, een en ander in de ruimste zin, zonder daarvoor een vergoeding verschuldigd te zijn en Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.) zal niet gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden.

U vrijwaart hierbij Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.)

terzake van alle schade en kosten die Blue Sky Eagle Fund (dan wel haar beheerder, BSG Fund Management B.V.) lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde.  

Nietigheid       

Is of worden deze Gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.  

Toepasselijk recht en bevoegde rechter       

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Gebruiksvoorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.