Privacy

 

Blue Sky Eagle Fund (BSEF) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en haar klanten en behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Daarom zijn onze systemen en programma’s goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de participatie- en fondsadministratie en/of voor het geven van advies over onze producten en dienstverlening. Verder verwerken wij persoonsgegevens ten behoeve van:

a) crediteuren- / debiteurenadministratie, met inbegrip van een eventueel incassotraject;
b) relatiebeheer en informatieverstrekking;
c) (gerichte) marketing, PR, promotionele activiteiten;
d) het informeren over de ontwikkelingen van BSEF, haar dienstverlening en producten;
e) de verbetering van de websites, dienstverlening en producten van BSEF;
f) managementinformatie;
g) het voorkomen en opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen BSEF, haar klanten en medewerkers, en het voorkomen van fraude;
h) het nakomen van wettelijke verplichtingen.

Naast de informatie die wij van u krijgen, kunnen wij voor deze doeleinden informatie inwinnen bij externe bronnen die wij betrouwbaar vinden. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Ook zal BSEF deze gegevens op geen enkele wijze ter beschikking stellen aan derden met uitzondering van de volgende gevallen: een wettelijke verplichting, rechterlijke uitspraak, de bescherming van de rechten van de gebruiker van diensten en/of producten van BSEF dan wel om de rechten van BSEF te beschermen, een en ander voor zover in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Recht op inzage, correctie, vergeten, dataportabiliteit en bezwaar
De AVG kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U hebt onder andere het recht ons een opgave te vragen welke gegevens van uzelf door ons worden verwerkt. Wij kunnen u in dat kader verzoeken een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken. Binnen vier weken na uw verzoek hoort u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

U kunt uw verzoek richten aan:
BSEF, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

Met welke externe partijen deelt BSEF uw gegevens?

In een aantal gevallen verstrekt BSEF (waar noodzakelijk) uw gegevens aan externe partijen (verwerkers). BSEF zal deze gegevens echter nooit aan derde partijen doorverkopen. Deze verwerkers mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor het uitvoeren van de vooraf overeengekomen diensten die noodzakelijk zijn om onze verplichtingen jegens u na te komen. Deze gegevens mogen ze niet zelfstandig gebruiken of doorgeven. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat BSEF door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens af te staan. BSEF zal slechts de gegevens delen die strikt noodzakelijk zijn om aan het bevelschrift te voldoen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Het BSEF bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Cookies

De website van BSEF maakt gebruik van Google Analytics, een analyse programma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen BSEF de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee BSEF de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze data om bulkrapporten te maken in Google Analytics over het sitegebruik van alle gebruikers. Google maakt geen associatie van de data over het sitegebruik met uw IP adres. Deze cookies bevatten dus geen persoonsgegevens. De cookie slaat alleen informatie op, zoals en niet gelimiteerd tot: hoelang zitten gebruikers op de website, welke pagina’s bekijken gebruikers, waar komen gebruikers vandaan, via welke kanalen komen gebruikers binnen etc. Ook wordt er klikdata doorgestuurd naar Google Analytics. Hiermee maakt het programma inzichtelijk welke formulieren gedownload worden en op welke knoppen er geklikt wordt.

Opnemen telefoongesprekken
Telefoongesprekken kunnen met het oog op het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening, training, coaching en beoordeling van medewerkers worden opgenomen. Deze opnamen van telefoongesprekken worden zodanig beveiligd en bewaard dat deze niet toegankelijk zijn voor onbevoegden. De opnamen van telefoongesprekken worden na korte tijd vernietigd.

E-mailbericht is vertrouwelijk
De informatie in een e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ontvangt u per abuis een e-mailbericht dat niet voor u bestemd is, neem dan per kerende e-mail contact op met de afzender. Ook vragen wij u in dat geval het ontvangen e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan niet openbaar te maken. BSEF  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste, onvolledige of ontijdige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mailbericht, noch voor daarbij overgebrachte virussen.

Vragen en klachten?
Hebt u een vraag of een klacht over de wijze waarop BSEF met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij de privacy officer van Blue Sky Eagle Fund:
Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

U kunt ook uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens

Wijzigingen
BSEF behoudt zich het recht voor dit privacy statement op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan BSEF verstrekt.

Amstelveen, 23 mei 2018