Privacy

BSG Fund Management B.V. (de ‘Beheerder’) is, als beheerder van Blue Sky Eagle Fund, verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de dienstverlening van Blue Sky Eagle Fund. De Beheerder gebruikt uw gegevens om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen informeren over relevante diensten van Blue Sky Eagle Fund. Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig met uw gegevens omgaan en dat we deze vertrouwelijk behandelen. Daarom hebben we afspraken gemaakt over hoe we uw gegevens verwerken (bijvoorbeeld verzamelen, gebruiken en bewaren). Deze afspraken staan in dit privacy statement. We houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In ons privacy statement leest u ook welke rechten u hebt en hoe u daarvan gebruik kunt maken. Daarnaast leest u meer over de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

De Beheerder verwerkt gegevens van de volgende personen:

 • Beleggers in Blue Sky Eagle Fund.
 • Bestuursleden en leden van organen of vertegenwoordigingsbevoegden van Blue Sky Eagle Fund en zakelijke relaties van Blue Sky Eagle Fund.
 • Iedereen die de website van Blue Sky Eagle Fund bezoekt.
 • Iedereen met wie de Beheerder contact heeft.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende categorieën persoonsgegevens verwerken: 

 • Algemene persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, woon- en/of correspondentieadres, geboorteplaats en geboorteland, telefoonnummer, e-mailadres, land waar u woont, land waarvan u ingezetene bent, nationaliteit, geboortedatum). 
 • Gevoelige persoonsgegevens (bijvoorbeeld financiële gegevens (o.a. rekeningnummer, (spaar)saldo op rekening, waarde beleggingen) Burgerservicenummer (of internationale TIN-nummer), kopie identiteitsbewijs).
 • Gegevens van strafrechtelijke aard (bijvoorbeeld als uw gegevens voorkomen op internationale en nationale risico- en sanctielijsten).
 • Overige gegevens (bijvoorbeeld contactgegevens van contactpersonen van leveranciers of andere zakelijke relaties van Blue Sky Eagle Fund, IP-adres (Wij kunnen uw IP-adres gebruiken voor statistische analyses van bezoek op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonimiseren dan wel te anonimiseren).

Hoe komen wij aan uw persoonsgegevens?

De Beheerder krijgt de gegevens van u zelf (bijvoorbeeld bij uw aanmelding en/of doorgifte van wijzigingen via e-mail of webformulieren), van Binckbank N.V. (de Beheerder heeft aan BinckBank N.V. werkzaamheden ten aanzien van de beleggingsadministratie uitbesteedt (zie voor meer informatie het prospectus van Blue Sky Eagle Fund), gegevens die door andere natuurlijke personen en/of organisaties die u hebt gemachtigd om gegevens aan ons te verstrekken.

De Beheerder kan ook uw gegevens verkrijgen uit andere bronnen (bijvoorbeeld: gegevens die wij hebben verkregen van (semi-)overheidsinstanties zoals de Belastingdienst).

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze dienstverlening goed te kunnen uitvoeren. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Clientacceptatie en registratie (wij zijn wettelijk verplicht om uw identiteit te verifiëren en zonder deze verificatie zal het niet mogelijk zijn om deel te nemen in Blue Sky Eagle Fund).
 • Uitvoering een overeenkomst met u of opdracht van u als (potentiële) belegger in Blue Sky Eagle Fund (voor het uitvoeren van uw opdrachten, zoals verkoopopdrachten of wijzing van uw beleggingsprofiel hebben wij uw gegevens nodig).
 • Relatiebeheer, marketingdoeleinden en informatieverstrekking (wij kunnen uw gegevens gebruiken om uw vragen af te handelen, u te informeren over uw opdrachten, de dienstverlening en eventuele ontwikkeling van producten van Blue Sky Eagle Fund).
 • De verbetering van de website, dienstverlening en producten van Blue Sky Eagle Fund.
 • Voor onderzoeken, statistische analyses en afhandeling van juridische geschillen of klachten.
 • Het voorkomen en opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen de Beheerder, relaties en medewerkers van Blue Sky Eagle Fund.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld fiscale, sanctie wet- en regelgeving en de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Verwerken wij uw persoonsgegevens rechtmatig?

Het verwerken van persoonsgegevens moet gebaseerd zijn op een rechtsgrond. De Beheerder verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een van onderstaande rechtsgronden:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de met u overeengekomen opdrachten.
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op de Beheerder en Blue Sky Eagle Fund rusten (bijvoorbeeld op grond van de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
 • Om de gerechtvaardigde belangen van de Beheerder en Blue Sky Eagle Fund (bijvoorbeeld om fraude te voorkomen of voor marketingdoeleinden) en eventueel de gerechtvaardigde belangen van u te behartigen (bijvoorbeeld in het kader van de afhandeling van uw vragen), tenzij u hiertegen bezwaar hebt gemaakt.
 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw gegevens voor een of meer specifieke doelen (bijvoorbeeld uw toestemming voor de verificatie van uw deelname in Stichting Pensioenfonds Vliegend Personeel KLM en/of lidmaatschap bij de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)).

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

De beheerder deelt uw persoonsgegevens met verschillende partijen. Uw gegevens worden alleen met andere partijen gedeeld als dat op een rechtsgrond kan worden gebaseerd. Partijen, met wie wij uw (persoons)gegevens kunnen delen zijn bijvoorbeeld: Uw werkgever (indien u belegt via de Levensloopregeling), Binckbank N.V., ICT-leveranciers (voor bijvoorbeeld het beheer, onderhoud en hosting van systemen), leveranciers voor archivering, onderzoekspartijen.

Met partijen die uw gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst. Op die manier zorgen wij voor een passend niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Beheerder blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de Beheerder door overheidsinstanties en toezichthouders of andere partijen wettelijk wordt verplicht om uw gegevens af te staan. De Beheerder zal slechts de gegevens delen, indien dat strikt noodzakelijk is om aan het bevelschrift of wettelijke verplichting te voldoen.

Wij verwerken uw gegevens zoveel mogelijk in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER toch noodzakelijk is, dan doen wij dat met passende waarborgen overeenkomstig de AVG.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

De Beheerder heeft technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn: maatregelen tegen vernietiging, verlies en een andere onrechtmatige verwerking. Daarnaast hebben wij maatregelen getroffen om te borgen en te zorgen dat wij zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Alle werknemers van de Beheerder hebben een vertrouwelijkheidsverklaring getekend. Daarnaast hebben alleen bevoegde medewerkers rechten om uw persoonlijke data in te zien en te verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij nog 7 jaar na het beëindigen van de cliëntrelatie om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het uitgangspunt is de wettelijke bewaartermijn.

Cookies

De Beheerder maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat op uw computer, tablet of mobiele telefoon geplaatst wordt wanneer u bijvoorbeeld onze website raadpleegt. Cookies vergemakkelijken en versnellen het gebruik van de website van Blue Sky Eagle Fund. Lees meer over cookies in onze cookiestatement.

Wat zijn uw rechten?

Als wij persoonsgegevens van u verwerken, dan hebt u een aantal rechten. Deze rechten lichten wij hierna verder toe.

Recht op inzage

U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken, in te zien.

Recht op rectificatie en aanvulling

Wij houden uw gegevens graag actueel. Indien u vaststelt dat uw persoonsgegevens niet meer correct zijn, dan kunt u ons de correcte gegevens doorgeven. Dit geldt ook als u vaststelt dat de gegevens die wij van u verwerken niet compleet zijn.

Recht op gegevenswissing (recht op vergetelheid)

U hebt het recht uw persoonsgegevens te laten wissen bij Blue Sky Eagle Fund. De Beheerder wist uw persoonsgegevens indien:

 • de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
 • u de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken of op terechte gronden bezwaar maakt tegen de verwerking (en er geen andere rechtsgrond voor de verwerking is);
 • de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt; of
 • de persoonsgegevens moeten worden gewist op basis van Europese of nationale wetgeving.

Recht op beperking

U hebt het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door de Beheerder te beperken. Beperking houdt in dat wij de gegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken. Het beperken van de verwerking van uw persoonsgegevens kan indien:

 • u de juistheid van de gegevens betwist. In dat geval mogen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet hebben gecontroleerd of de gegevens wel kloppen;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is en u zich verzet tegen wissen;
 • de Beheerder uw persoonsgegevens niet meer nodig heeft maar u wel, bijvoorbeeld voor het voeren van een rechtszaak tegen de Beheerder, Blue Sky Eagle Fund of derden; of
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking waarop de Beheerder niet meteen beslist.

Is de verwerking van persoonsgegevens eenmaal beperkt? Dan mogen die persoonsgegevens alleen nog verwerkt worden indien:

 • er alleen sprake is van opslag van gegevens;
 • u toestemming hebt gegeven; of
 • de verwerking gebeurt in verband met een rechtsvordering, de bescherming van rechten van andere personen of om belangrijke redenen van algemeen belang.

Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid van gegevens)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm

te ontvangen en deze ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht is alleen van toepassing indien de verwerking van persoonsgegevens via geautomatiseerde systemen wordt verricht en de persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming worden verwerkt.

Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als er sprake is van verwerking op basis van gerechtvaardigd belang (bijvoorbeeld als wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden). Als u van mening bent dat in uw situatie een andere belangenafweging nodig is dan kunt u dit digitaal of schriftelijk (per post) aangeven bij de Beheerder.

Na ontvangst van uw bezwaar beoordeelt de Beheerder of dit bezwaar gerechtvaardigd is. De Beheerder staakt de verwerking bij bezwaar, tenzij de Beheerder dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking heeft die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden. Of indien die te maken hebben met een rechtsvordering.

Op welke manier kunt u gebruik maken van uw rechten?

Een verzoek voor het gebruik maken van uw rechten kunt u schriftelijk (per post) of digitaal indienen. U kunt uw verzoek richten aan: Blue Sky Eagle, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

Wij zullen uw verzoek, binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, afhandelen. Indien dit niet mogelijk is, zal de Beheerder u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren over waarom wij uw verzoek niet kunnen afhandelen en indien nodig geven wij daarin aan dat deze termijn met twee maanden wordt verlengd.

Hebt u een klacht of vraag?

Hebt u een vraag of een klacht over de wijze waarop de Beheerder met uw persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u deze indienen bij Blue Sky Eagle Fund: Blue Sky Eagle Fund, Postbus 123, 1180 AC Amstelveen, t.a.v. de Privacy Officer of e-mail: privacy@blueskygroup.nl

U kunt ook uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-perso...

Wijzigingen in dit privacy statement

De Beheerder behoudt zich het recht voor dit privacy statement op ieder gewenst moment en zonder kennisgeving te wijzigen. Wij adviseren u om dit privacy statement regelmatig te raadplegen. In ieder geval op het moment dat u uw persoonsgegevens aan de Beheerder verstrekt.

Amstelveen, augustus 2021