Nieuws

Einde Levensloopregeling in 2021

4 december 2020

Per eind 2021 houdt de levensloopregeling op te bestaan 

Enige jaren geleden viel het politieke besluit om de levensloopregeling te beëindigen. Er is toen een lange overgangsregeling tot stand gekomen waarbij deelnemers die meer dan een bepaald bedrag op hun rekening hadden gespaard nog enkele jaren hun opbouw konden continueren. Ook zijn in de loop der jaren de voorwaarden waaronder het levenslooptegoed tussentijds opgenomen kan worden versoepeld tot het huidige regime, waarbij tussentijds geheel of gedeeltelijk het saldo opgenomen kon worden in contante vorm. Hierbij moet uiteraard wel de verschuldigde belasting worden afgedragen. Deze afrekening verloopt via de salarisadministratie van de werkgever. Per eind 2021 houdt de levensloopregeling op te bestaan.Indien gewenst netto overblijvende deel blijven beleggen in Eagle Fund Vermogensopbouw

Per eind 2021 kan geen nieuw tegoed meer worden opgebouwd en de bestaande tegoeden zullen na afdracht van de verschuldigde belastingen ‘netto’ gemaakt worden. In het onlangs gesloten cao-akkoord voor de KLM-vliegers is opgenomen dat KLM mee zal werken aan het ‘verlonen’ van het tegoed op een wijze dat men indien gewenst uitsluitend de participaties benodigd om de verschuldigde belasting te betalen worden verkocht en het ‘netto’ overblijvende deel vanaf dat moment belegd blijft in EagleFund Vermogensopbouw.Details in de loop van 2021

Alle details van bovenstaande omzetting alsmede aanmeldingsmethode en dergelijke zullen in de loop van het volgende jaar met u gedeeld worden. Houd daarom deze website en uw e-mailadres dat geregistreerd staat bij Eagle Fund in die periode goed in de gaten.Aangezien de afspraak over ‘verlonen’ onderdeel is van de cao voor KLM-vliegers is dit niet van toepassing op deelnemers in de levensloopregeling die niet onder deze cao vallen.