Faq

Kan het uitbetalen van het reguliere pensioen later ingaan (bv. een jaar) en daarvoor in de plaats die periode (dat jaar) de levensloopregeling uitbetaling gebruikt worden voor levensonderhoud?

Als u een periodieke (bijvoorbeeld maandelijkse) uitkering wilt uit de levensloopregeling, dan kan dit alleen als u verlof opneemt bij uw werkgever. U moet dan dus nog werknemer zijn. Aangezien de pensioendatum is vastgelegd in het pensioenreglement, zal uw werkgever deze naar alle waarschijnlijkheid volgen en geen uitstel van de pensioendatum toestaan in het kader van een door u gewenst levensloopverlof. U kunt hierover nadere informatie inwinnen bij uw P&O-afdeling. Op het moment van pensionering wordt overigens het gehele opgebouwde levensloopsaldo ineens aan u uitgekeerd.

Kan ik vrijgevallen bedrag vanuit bijvoorbeeld de spaarloonregeling, de bedrijfsspaarregeling of een vrijgevallen lijfrentekapitaal inleggen in Blue Sky Eagle Fund?

Ja, u kunt deze bedragen inleggen in Eagle Fund Vermogensopbouw.

Komt er ook een grondstoffenfonds (goud, zilver)?

Nee, Blue Sky Eagle Fund maakt gebruik van de beleggingspools van Blue Sky Group die zijn opgezet voor o.a. de KLM Pensioenfondsen. Daarin zitten op het moment geen beleggingen in grondstoffen.

Waaraan is de maximale inleg van 210% van het bruto jaarsalaris gerelateerd? En is dit inclusief rendement?

Het maximum van 210% van het bruto jaarsalaris wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld per 1 januari van dat jaar op basis van het salaris over het voorafgaande jaar. Is het ingelegde bedrag (inclusief rendement) 210% of meer, dan mag er dat jaar niet opnieuw worden ingelegd. Is het ingelegde bedrag (inclusief rendement) minder dan 210% (dus ook als het bijvoorbeeld 209% is) dan mag het hele jaar ingelegd worden tot een maximum van 12 procent van het in dat jaar geldende salaris.

Kan ik op elk moment besluiten het ingelegde kapitaal bij een andere levensloopregeling over te dragen naar het Blue Sky Eagle Fund en andersom?

 Ja, u kunt zelf een andere uitvoerder voor uw levensloopregeling kiezen en het ingelegde kapitaal hieraan overdragen.

Kan ik op elk moment besluiten niet meer te beleggen in het Blue Sky Eagle Fund?

Ja, dat kan. U kunt dit aangeven bij uw P&O-afdeling. Uw reeds ingelegde kapitaal blijft dan gewoon op uw levenslooprekening staan.

Kan ik mijn inleg na verloop van tijd verhogen of verlagen?

Ja, u kunt uw inleg wijzigen mits deze maar past binnen de algemene voorwaarden van levensloop. Dit moet u regelen bij uw eigen P&O-afdeling.

Hoeveel procent van het ingelegde kapitaal wordt ingehouden voor premies werknemersverzekeringen? En worden deze premies nogmaals ingehouden als het bedrag uit de levensloopregeling bij pensionering in een keer vrij komt of betaal je dan alleen maar loonh

U mag per jaar maximaal 12% van uw brutoloon belastingvrij sparen. Over de inleg in de levensloopregeling wordt geen loonheffing geheven. De loonheffing en inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet hoeven pas te worden betaald als het ingelegde kapitaal wordt opgenomen. Over de inleg op de levensloopregeling worden wel premies werknemersverzekeringen ingehouden. Het sparen in de levensloopregeling heeft daardoor geen effect op de hoogte van een eventuele toekomstige uitkering op grond van de werknemersverzekeringen, zoals WW en WIA. Bij de berekening van de hoogte van de uitkering wordt namelijk gekeken naar het loon inclusief de inleg in de levensloopregeling. Bij opname van het ingelegde kapitaal worden de premies werknemersverzekeringen niet nogmaals ingehouden.

Tijdens de opnameperiode bent u in beginsel niet verzekerd voor de WIA aangezien er in die periode geen loon en daardoor ook geen SV-premies worden betaald. Door de Wet onbetaald verlof en sociale verzekeringen ondervindt u na afloop van de afgesproken verlofperiode echter geen nadeel. Indien u op dat moment bijvoorbeeld arbeidsongeschikt bent, bent u vanaf dat moment verzekerd en bestaat wel recht op een uitkering. U bent tijdens de periode van onbetaald verlof blijvend verzekerd voor de Werkloosheidswet (WW), omdat de dienstbetrekking in de zin van deze Wet niet eindigt. Aansluitend heeft u, als aan alle verdere wettelijke vereisten wordt voldaan, recht op een WW-uitkering. Tijdens de uitkeringperiode wordt over de levensloopuitkering alleen loonheffing ingehouden en de inkomensafhankelijke zorgverzekeringspremie.

Is het mogelijk om een eenmalige (bruto) storting te doen overeenkomstig de bedragen die in eerdere maanden zijn uitbetaald? Om daarna maandelijks deel te nemen via gelijke (bruto) stortingen?

Als u een hoger percentage dan 12% per maand wilt inleggen, dan adviseren wij u vooraf bij uw werkgever navraag te doen of dit administratief mogelijk is. Uw werkgever verzorgt immers de inhouding van de inleg op uw brutosalaris. U kunt uw eindejaarsuitkering geheel of gedeeltelijk gebruiken als inleg, zodat u alsnog de mogelijkheid heeft om uw jaarmaximum te sparen indien gewenst.

Kan ik de inleg variëren per maand en mag een eenmalige storting worden gedaan?

U kunt één keer per jaar het percentage wijzigen. Een eenmalige inleg is ook mogelijk. Zo kunt u uw vakantiegeld of eindejaarsuitkering gebruiken om eenmalig een hoger bedrag in te leggen.

Pagina's